Ochrona Środowiska

Wykonujemy usługi z zakresu ochrony środowiska, w tym miedzy innymi:

  • sporządzanie raportów – wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, w tym między innymi:
  • wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza oraz wysokości należnych opłat,
  • wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej oraz wysokości należnych opłat,
  • wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz wysokości należnych opłat,
  • wykaz zawierający informacje o składowanych odpadach oraz wysokości należnych opłat.